Wetenschap versus overheidsvoorlichting binnen de stralingdiscussie

kind en wifi

Meisje tijdens een protest tegen wifi in Toronto. Over de hele wereld wordt al jaren geprotesteerd tegen het gedwongen bestralen van kinderen door overheid, telecomaanbieders en schoolbesturen binnen deze strekking.

“Het ministerie van VROM laat zich in de beoordeling van de effecten van elektromagnetische velden leiden door de adviezen van de Gezondheidsraad. Deze adviezen zijn gebaseerd op analyse van bestaande wetenschappelijke literatuur. Tot op heden geeft de literatuur geen aanleiding om te veronderstellen dat er gezondheidseffecten zouden zijn.”

Uit: Beantwoording kamervragen lid Poppe over elektromagnetische straling 26 januari 2009. Barrie Trower en Magda Havas geven aan dat er voor 1972 al 2300 onderzoeken bestonden, die de desastreuze werking van microgolfstraling op de gezondheid bewijzen. Warnke wijst er op dat de oudste al dateren uit de jaren 30 vorige eeuw. Bovenstaande uitspraak is een gigablunder van PvdA-politica Jacqueline Cramer, want de adviezen zijn pertinent niet gebaseerd op de bestaande literatuur.

 

Zie ter ondersteuning bij dit artikel ook deze drie artikelen:

 

Inhoud

Internationale wetenschappers over straling en gezondheid

Onderstaande lijst is een vertaling van een lijst die eerder verscheen op www.electromagneticheath.org. Er staan inmiddels heel wat van dit soort lijsten en uitspraken van verontwaardigde wetenschappers online en plak je ze allemaal achter elkaar dan kun je er makkelijk een boek mee vullen ter dikte van de telefoongids van Changhai. Punt is dat een paar al genoeg de ernst van zaak aankaarten en de leugens in de door het Nationaal Antennebeleid gecoördineerde “stralingsvoorlichting” door te prikken:

 

• Het opkomende gezondheidsprobleem van de 21e eeuw

“Gevoeligheid voor elektromagnetische straling is het opkomende gezondheidsprobleem van de 21e eeuw. Het is noodzakelijk dat alle doctoren, regeringen, scholen en ouders hier kennis van nemen. Er staan grote menselijke gezondheidsbelangen op het spel.”

William Rea, Arts – Grondlegger en directeur van het Centrum voor Gezondheid en Milieu, Dallas. Voormalig president van de Amerikaanse Academie voor Milieugeneeskunde. 

 

• Cellen in het lichaam reageren op elektromagnetische velden als potentieel schadelijk

“Cellen in het lichaam reageren op elektromagnetische velden als potentieel schadelijk, net als  op andere giffen in het milieu, inclusief zware metalen en toxische chemicaliën. Het DNA in levende cellen herkent elektromagnetische velden bij zeer lage blootstellingniveaus en produceert een biochemische stressrespons. Het wetenschappelijke bewijs vertelt ons dat onze veiligheidsstandaards ontoereikend zijn, en dat we onszelf moeten beschermen tegen blootstelling aan hoogspanningsmasten, mobiele telefoons en dergelijke, of (in geval we dit niet doen) de welbekende gevolgen riskeren. Deze wetenschap is heel sterk onderbouwd en we moeten er voor gaan zitten en er aandacht aan schenken.”

Dr. Martin Blank, Universitair hoofddocent – Departement voor Fysiologie en Cellulaire Biofysica, Universiteit van Columbia, College van Artsen en Chirurgen; onderzoeker in bio-elektromagnetica; Auteur van de sectie over Stressproteïnen in het BioInitiative Report.

 

• Blootstelling aan ELF en RF straling leidt tot en verhoogd risico op kanker en bij intensiteiten die te laag zijn om weefselopwarming te veroorzaken

”Elektromagnetische velden zijn energiepakketten die geen (enkele) massa bezitten en zichtbaar licht is hiervan een goed voorbeeld. Rõntgenstralen zijn ook elektromagnetische velden , maar zij bezitten meer energie dan zichtbaar licht. Het gaat ons om die elektromagnetische velden die minder energie bezitten dan zichtbaar licht, met inbegrip van die velden die verbonden zijn met elektriciteit en die welke gebruikt worden voor communicatiedoeleinden en in magnetrons. De velden die verbonden zijn met elektriciteit worden gewoonlijk ‘extreem lage frequentievelden (ELF) genoemd, terwijl de velden die gebruikt worden voor communicatie en magnetrons ‘radiofrequentievelden’ worden genoemd. Studies bij menselijke proefpersonen hebben aangetoond  blootstelling aan ELF en RF straling tot en verhoogd risico op kanker leidt en dat dit bij intensiteiten geschiedt die te laag zijn om weefselopwarming te veroorzaken. Ongelukkigerwijs zijn al onze blootstellingstandaards  gebaseerd op de foutieve aanname dat er geen gevaarlijke gevolgen zijn bij intensiteiten die geen weefselopwarming veroorzaken. Gebaseerd op de bestaande wetenschap, geloven vele publieke gezondheidsexperts dat het mogelijk is dat we in de toekomst te maken zullen krijgen met een kankerepidemie die voortkomt uit ongecontroleerd gebruik van mobiele telefoons en de toegenomen blootstelling  aan Wifi en andere draadlozen apparaten. Daarom is het belangrijk dat wij allen, en in het bijzonder kinderen, ons gebruik van mobiele telefoons beperken, en dat de regering en het bedrijfsleven manieren ontdekken waarop we het gebruik maken van draadloze diensten mogelijk maken zonder een dergelijk hoge kans op een ernstige ziekte. We moeten besluitvormers duidelijk maken dat het principe ‘business as usual’ onaanvaardbaar is. Het belang van dit thema van volksgezondheid mag niet onderschat worden.”

Prof. David O. Carpenter, arts – Professor gezondheidwetenschappen en milieu,  directeur van het Instituut voor gezondheid en milieu aan de School voor Publieke Gezondheid, Universiteit van Albany, SUNY, Co-editor van het BioInitiative Report

 

• In het geval van apparatuur voor telecommunicatie, draadloze netwerken, antennes voor mobiele telefonie wordt niet naar de wetenschap geluisterd.

”Radiofrequentiestraling en andere vorming van elektromagnetische vervuiling zijn schadelijk  in ordes van grootte die duidelijk onder de bestaande richtlijnen zijn. Wetenschap is één van de instrumenten die de samenleving gebruikt om gezondheidspolicies te maken. In het geval van apparatuur voor telecommunicatie, zoals mobiele telefoons, draadloze netwerken, antennes voor mobiele telefonie, PDA’s en draagbare telefoons, wordt niet naar de wetenschap geluisterd. De huidige richtlijnen moeten dringend opnieuw onderzocht worden door de regering en gereduceerd worden om de stand  van de wetenschap te weerspiegelen.”

Prof. Magda Havas – Universitair hoofddocent, Studies naar Milieu en Hulpbronnen, Universiteit van Trent, Canada. Deskundige in radiofrequentiestraling, elektromagnetische velden, vervuilde elektriciteit en grondstroom.

 

• Het is evident dat verschillende biologische veranderingen, waarbij inbegrepen modulatie van het immuunstelsel, aanwezig zijn in elektrohypersensitieve personen

”Het is evident dat verschillende biologische veranderingen, waarbij inbegrepen modulatie van het immuunstelsel, aanwezig zijn in elektrohypersensitieve personen. Er moet een einde komen aan de algehele nonchalance, onverschilligheid en gebrek aan meevoelend respect voor de vervelende situatie van deze personen. Het is duidelijk dat er iets ernstigs is gebeurd en nog steeds gebeurt. Ieder aspect van het leven van elektrohypersensitieve personen, met inbegrip van het vermogen om productief te zijn in de samenleving, om gezonde relaties te hebben en om veilige, permanente behuizing te vinden staat op het spel. De basislevensvoorwaarden worden in toenemende mate ontoegankelijk voor een groeiend percentage mensen van de wereldbevolking.”
“Ik doe een krachtige aanbeveling aan alle regeringen om het thema gezondheidsgevaren van elektromagnetische straling aan te pakken en om actie te ondernemen terwijl er nog tijd voor is. Het risico is te groot dat de voortdurend toenemende op RF-straling gebaseerde communicatietechnologieën een werkelijk gevaar voor mensen vormen, in het bijzonder vanwege hun exponentiële , voortgaande en ongecontroleerde groei. Regeringen dienen kordaat te handelen om de volksgezondheid te beschermen door de blootstellingstandaards zo te veranderen dat ze gebaseerd worden op de biologie, door informatie te verschaffen over de resultaten van onafhankelijke wetenschap over dit onderwerp en met kracht schakels te onderzoeken met een veelvoud aan hiermee verbonden medische condities.“

Prof. Olle Johansson, Ph.D. – Professor Eenheid voor Experimentele dermatologie, Departement van Neurowetenschappen, Karolinska Instituut, Stockholm, Zweden; Auteur van de sectie over het Immuunstelsel in het BioInitiative Rapport.

 

• Het BioInitiative Report is een belangrijke mijlpaal

“Elektromagnetische straling is een heel serieus thema voor de gezondheid van mens en milieu, dat onmiddellijke aandacht behoeft van het Congres. Het BioInitiative Report is een belangrijke mijlpaal bij het begrijpen van de gezondheidsrisico’s die verbonden zijn met draadloze technologie. Iedere verantwoordelijke gekozen functionaris is ten opzichte van zijn of haar kiezers verplicht om hier kennis van te nemen en te handelen op basis van de door het rapport gevonden resultaten en opgestelde aanbevelingen.”

Whitney North Seymour, Jr., Esq. – Gepensioneerd advocaat; voormalig senator van de staat New York  en VS(staats)-advocaat, Zuidelijke district van New York. Medeoprichter van de Beschermingsraad voor Natuurlijke Hulpbronnen. (Natural Resources Defense Council)

 

• Zonder enige twijfel hebben elektromagnetische velden belangrijke gevolgen voor het neurologisch functioneren

“Zonder enige twijfel hebben elektromagnetische velden belangrijke gevolgen voor het neurologisch functioneren. Zij vertragen onze hersengolven en beïnvloeden op lange termijn onze geestelijke helderheid. We moeten blootstelling zoveel mogelijk reduceren om het niveau van neurotransmitters te optimaliseren en verslechtering van gezondheid te voorkomen.”

Eric Braverman, Arts – Hersensonderzoeker, Auteur van ‘The Edge Effect’, en directeur van Path Medical in de stad New York en van de PATH Foundation.  Deskundige m.b.t. de algehele invloed van de hersenen op ziekte en gezondheid.

 

• Het is zelfs zo dat de tientallen miljarden dollars die omgaan in de mobiele telefonie de bedrijfsleiders verplicht om, bij wijze van  kniestoot, elke aanwijzing voor gevaar te ontkennen

”Het kernpunt met betrekking tot elektromagnetische verontreiniging is dat het publiek zich dient te realiseren dat het niet noodzakelijk is dat de stralingsintensiteit hoog is wil er biologische interactie plaats vinden. Er is nu een aanzienlijke hoeveelheid bewijsmateriaal  dat uiterst zwakke signalen fysiologische gevolgen kunnen  hebben. De intensiteiten van deze interactie  zijn ongeveer 1000 keer kleiner dan de drempelwaarden die eerder vastgesteld zijn door overigens kundige theoretici, die, in hun opgeblazen wetenschapsbenadering alle bewijsmateriaal dat inconsistent was met hun prachtige berekeningen hebben verworpen. Deze foutief ingeschatte drempelwaarden moeten noch steeds gecorrigeerd worden door regulerende instanties en de media.”

”Het algehele probleem met de gevolgen van elektromagnetisme voor de omgeving is veel groter. Het betreft niet alleen de frequenties van hoogspanningsmasten, maar ook het bereik van de radiofrequenties van mobiele telefoons. Daarbij is de constante blootstelling aan elektromagnetische straling hoofdzakelijk gerelateerd aan geld. Het is zelfs zo dat de tientallen miljarden dollars die omgaan in de mobiele telefonie de bedrijfsleiders verplicht om, bij wijze van  kniestoot, elke aanwijzing voor gevaar te ontkennen.”

”Het moge tot hoop voor de toekomst strekken om te weten dat elektromagnetische interacties die een zwakke intensiteit bezitten zowel ten goede als ten kwade kunnen worden aangewend. Het feit dat zulke velden biologisch effectief zijn impliceert ook de waarschijnlijkheid van medische applicaties, iets dat nu plaats vindt. Wanneer dit gebeurt, zal het ons, denk ik, meer bewust maken hoe onze lichamen op elektromagnetisme reageren . Dan zal het ook voor iedereen die hierbij betrokken is ook duidelijker worden dat er een goede reden is om heel, heel voorzichtig te zijn met de ons omringende elektromagnetische velden.”

Prof. Abraham R. Liboff – Onderzoeksprofessor (Emeritus) , Centrum voor Moleculaire Biologie en Biotechnologie Atlantische Universiteit van Florida, Boca Raton, Florida. Co-editor van het tijdschrift Electromagnetic Biology and Medicine.

 

• Recente studies die geen toename van risico op hersentumoren en akoestische neuroma’s laten zien, hebben niet  gekeken naar gebruik over een periode van 10 jaar of langer

“Er is zeer sterk bewijsmateriaal voor risico’s die verbonden zijn met het langdurig gebruik van mobiele telefoons en snoerloze telefoons wanneer we kijken naar mensen die deze apparaten 10 jaar of langer gebruikt hebben en wanneer zij voornamelijk aan één kant van het hoofd worden gebruikt. Recente studies die geen toename van risico op hersentumoren en akoestische neuroma’s laten zien, hebben niet naar zware gebruikers gekeken, dat wil zeggen gebruik over een periode van 10 jaar of langer, en kijken niet naar dat deel van de hersenen dat zoveel blootstelling ontvangt dat het redelijkerwijs gesproken een tumor zou kunnen produceren.”

Prof. Lennart Hardell, Arts – Professor aan het Universitaire Ziekenhuis, Orebro, Zweden. Wereldwijd bekende  deskundige met betrekking tot mobiele telefoons, snoerloze telefoons, hersentumoren en de veiligheid van draadloze radiofrequentie en microgolf straling. Mede-auteur van de sectie over hersentumoren in het BioInitiative Report.

 

• Alle levende cellen en vanzelfsprekend ook complete levende wezens, ongeacht klasse of soort, zijn dynamisch coherente elektrische  systemen

”De ons omringende door mensen gemaakte elektromagnetische velden (EMF’s)  en die zich over een groot bereik van frequenties uitspreiden, zijn een serieus milieuonderwerp. Toch weten de meeste milieukundigen er weinig over. Misschien is dit het geval omdat het onderwerp zolang  het studiegebied  is geweest van fysici en ingenieurs dat biologen het contact hebben verloren met de fundamentele opname van het elektromagnetisme in het biologisch paradigma. Alle levende cellen en vanzelfsprekend ook complete levende wezens, ongeacht klasse of soort, zijn dynamisch coherente elektrische  systemen die, voor de meest fundamentele  stofwisselingsprocessen volkomen op bio-elektriciteit berusten. Het blijkt dat de meeste levende dingen enorm sensitief zijn voor minimale blootstelling aan EMF. Levende cellen interpreteren zulke blootstellingen als zijnde een deel van onze normale cellulaire activiteiten (daarbij denken we aan hartslag, hersengolven, celdeling, etc.). Het probleem is dat blootstelling aan door mensen gemaakte elektromagnetische blootstelling niet ‘normaal’ is.”

“Het zijn kunstmatige producten met ongebruikelijke intensiteiten, signaalkarakteristieken, pulspatronen en golfvormen die in de natuur niet bestaan. En zij kunnen cellen op ontelbare manieren misleiden. Ieder aspect van het ecosysteem kan er door beïnvloed worden, met inbegrip van alle levende soorten dieren, mensen, planten en zelfs micro-organismen in water en in de bodem. We zien reeds problemen in soorten als vogels,vleermuizen en bijen. Het is bekend dat wilde dieren gebieden verlaten als er telefoonmasten worden geplaatst. Radiofrequentiestraling (RF) – dat deel van het elektromagnetische spectrum dat gebruikt wordt in alles wat draadloos is vandaag de dag – is o.a.  een bekende onderdrukker van het immuunstelsel. RF is een vorm van energetische luchtverontreiniging en we moeten het als  zodanig herkennen. Het is niet alleen de menselijke soort die er gevolgen van ondervindt. De gezondheid van onze planeet staat wellicht op het spel door deze nieuwste milieubedreiging, naast alle andere die er al zijn. Burgers moeten een beroep doen op de regering om passend onderzoek te doen en om deze dialoog te laten plaatsvinden zonder  industriële beïnvloeding. Tot op heden schenken we er geen aandacht aan en brengen daardoor ons eigen  leven in  gevaar.”

Blake Levitt – Voormalig medisch research journaliste bij de New York Times en auteur van het boek ‘Electromagnetic Fields, A Consumer’s Guide to the Issues and How to Protect Ourselves’ en uitgeefster van ‘Cell Towers, Wireless Convenience? Or Environmental Hazard?

 

•  Heel recent onderzoek suggereert dat bijna alle menselijke  plagen die in de twintigste eeuw zijn ontstaan, in verband kunnen worden gebracht met ons gebruik van elektriciteit

“Heel recent onderzoek suggereert dat bijna alle menselijke  plagen die in de twintigste eeuw zijn ontstaan, zoals gewone acute lymfoblastische leukemie bij kinderen, borstkanker bij vrouwen, kwaadaardig melanoom en astma in verband kunnen worden gebracht met een of ander facet van ons gebruik van elektriciteit. Er bestaat een urgente noodzaak voor regeringen en individuele personen om stappen te ondernemen om de blootstelling van gemeenschappen en personen aan EMF te minimaliseren.”

Samuel Milham MD, MPH – Arts; tevens afgestudeerd in Gezondheidswetenschappen. Medisch epidemioloog in beroepsmatige epidemiologie. Eerste wetenschapper die een toename rapporteerde van leukemie en andere kankers bij elektriciteitswerkers en die heeft aangetoond dat de piek die optrad bij leukemie op kinderleeftijd is ontstaan in samenhang met de verspreiding van de aanleg van elektriciteit in woonhuizen.

 

• In de Verenigde Staten worden deze standaards opgesteld door de Voedsel en Warenautoriteit (FDA)  en de Federale Commissie voor Communicatiemiddelen (FCC)

“De menselijke blootstellingstandaards voor radiofrequentiestraling voor persoonlijke draadloze communicatieapparatuur en voor de blootstelling van het milieu aan draadloze zendmasten worden door de landsregering vastgesteld om het gebruik van draadloze communicatieapparatuur en draadloze zendmasten te reguleren. In de Verenigde Staten worden deze standaards opgesteld door de Voedsel en Warenautoriteit (FDA)  en de Federale Commissie voor Communicatiemiddelen (FCC). De Raad voor de gevolgen van Draadloze technologie beschouwd deze standaards als inadequaat omdat zij zijn gebaseerd op opwarmingseffecten en geen rekening houden met het lage niveau en de cumulatieve blootstellingcondities waarin de bevolking nu leeft.
Deze standaards zijn tevens ontwikkeld voor acute, korte termijn blootstellingcondities en doen geen recht aan het medische bewijs dat op toegenomen risico´s en feitelijke schade wijst welke voortkomt uit chronische of sporadische bestraling. De Federale en Staatsgebonden gezondheidsinstanties houden zich officieel niet bezig met wat bezorgde wetenschappers en medische doctoren nu beschouwen als het ontstaan van gezondheidsproblemen bij de bevolking Er zijn geen mensen die toezicht houden op de gezondheid of systemen die er voor zorgen dat er wordt gereageerd op gezondheidsklachten voorhanden om burgers adviezen te geven over blootstelling aan elektromagnetische straling (EMR).  Naarmate de draadloze technologie evolueert nemen omringende achtergrondniveau´s toe en scheppen condities van elektromagnetische verontreiniging die alomtegenwoordig en doordringender worden. Wij moedigen consumenten, fabrikanten, serviceproviders en beleidsmakers  aan om de condities voor elektromagnetische straling te reduceren, te elimineren of te matigen en om standaarden te ondersteunen die gebaseerd zijn op biologische factoren.”

Libby Kelley, MA – Uitvoerend Secretariaat van de Internationale Commissie voor Elektromagnetische Veiligheid; Oprichtster van de Raad voor de gevolgen van Draadloze Technologie; Co-producer van de documentaire: “Blootstelling van het publiek : DNA, Democratie en de Draadloze Revolutie” (Public Exposure: DNA, Democracy and the Wireless Revolution); EMF milieuconsulent en vooraanstaand appellant bij het betwisten van de FCC Radiofrequentie stralingsrichtlijnen voor mensen, 1997-2000 (www.icems.eu).

 

• Ziekte van Alzheimer, borstkanker, ziekte van Lou Gehrig, hypersensitiviteit van het immuunstelsel door EMF-straling en ontwrichting van het functioneren van de hersenen en van het DNA

“Volgens het BioInitiative Rapport: Een rationele op biologische gegevens gebaseerde blootstellingstandaard voor de bevolking –  voor elektromagnetische velden afkomstig van elektrische en elektronische apparaten, hoogspanningskabels en draadloze  deviezen zoals mobiele telefoons, snoerloze telefoons, antennes en masten voor mobiele telefonie en zendmasten voor radio en televisie – leven we in een onzichtbare nevel van EMF waarvan 30 jaar wetenschappelijk  onderzoek, met inbegrip van 2000 peer-reviewde studies – ons laat zien dat deze ons aan ernstige gezondheidsrisico’s blootstelt, zoals een toename van de ziekte van Alzheimer, borstkanker, ziekte van Lou Gehrig, hypersensitiviteit van het immuunstelsel door EMF-straling en ontwrichting van het functioneren van de hersenen en van het DNA. Het publiek moet de politici en publieke functionarissen wakker maken en wijzen op de noodzaak om de decennia oude EMF-standaards voor volksgezondheid bij de tijd te brengen. Dit rapport laat zien hoe dit kan gebeuren.”

James S. Turner, Esq. – Bestuursvoorzitter van ‘Burgers voor Gezondheid’. Mede-aueur ‘Stemmen van het volk’ : De noodzaak om transpartisaan te zijn in het Amerikaanse leven. (The Transpartisan Imperative in American Life) Advocaat, Swankin-Turner, Washington, DC.

 

• 50% van alle Amerikanen leeft nu met een chronische ziekte

“De Verenigde Staten besteden per jaar meer dan 2 triljoen dollar per jaar aan gezondheidszorg. Daarvan wordt 78% besteed aan mensen met chronische ziekten, zonder op adequate wijze de factoren – inclusief EMF/RF – te onderzoeken en te begrijpen die in de eerste plaats een bijdrage leveren aan de onevenwichtigheden in het menselijk lichaam. Na het lezen van het BioInitiative Report, zou het niet als een verassing moeten komen voor beleidsmakers, gezien de blootstelling continu toenemende niveaus van elektromagnetische velden en radiofrequente velden in onze omgeving, dat bijna 50% van alle Amerikanen nu leeft met een chronische ziekte. Ik treur om de mensen die onnodig aan deze ziekten lijden en koester de hoop dat onze regeringsleiders de rol die elektromagnetische factoren spelen bij ziekte, gezondheidskosten en de erosie van de levenskwaliteit en productiviteit in Amerika meer zullen onderzoeken.”

Camilla Rees, MBA – Bestuursvoorzitter van Wide Angle Health, LLC. Patienteneducatie en advocatuur.

 

• Alles wijst er op dat mobiele telefoons hersentumoren, speekselkliertumoren en oogkanker veroorzaken

“Alles wijst er op dat mobiele telefoons hersentumoren, speekselkliertumoren en oogkanker veroorzaken. Maar omdat de mobiele telefoonindustrie en wezenlijk deel van het onderzoek financiert, is deze realiteit voor het algemene publiek verborgen. De Interphone studie, een researchproject dat dertien landen omvat, en data voor een groot gedeelte door de mobiele telefoonindustrie is gefinancierd heeft consistent aangetoond dat het gebruik van een mobiele telefoon de gebruiker beschermt tegen het risico op kanker. Moet er nog iets meer gezegd worden. Het is tijd dat volledig onafhankelijke studies worden gefinancierd door die regeringsinstanties wiens verantwoordelijkheid het is om hun burgers te beschermen zodat de waarheid over de zeer schadelijke gezondheidsgevaren van microgolven helder en duidelijk bekend wordt.”

Lloyd Morgan, BS Electronic Engineering – Directeur van de Centrale Registratie voor Hersentumoren van de VS. Lid van het genootschap voor Bio-elektromagnetica; lid van het Epidemiologisch Consortium voor Hersentumoren (BITEC)*.
* Om wille van identificatiedoeleinden: Alle uitspraken zijn van mij en alleen van mij afkomstig en vertegenwoordigen geen posities of meningen van het Centrale Registratieburo voor Hersentumoren van de Verenigde Staten, het Bio-elektrische Genootschap of het Epidemiologisch Consortium voor Hersentumoren.

 

• Zij houden geen rekening met de absorptie-effecten van blootstelling aan de vele verschillende radiofrequentie uitzendende apparaten waaraan de bevolking vaak gelijktijdig wordt blootgesteld.

“Het heersend stralingsveiligheidsbeleid in Amerika met betrekking tot radiofrequentie  faalt om de bevolking te beschermen. Op dit moment zijn er in de Verenigde Staten meer dan 260 miljoen mensen geabonneerd op draadloze diensten. Hierdoor wordt een voortdurende uitbouw nodig gemaakt van antenneplaatsingen in woon- en handelsomgevingen, maar ook in de naaste omgeving van  scholen, dagverblijven, bejaardentehuizen en tevens op de werkvloer. Het januarirapport 2008 dat is uitgebracht door het Comité van de Nationale Academie van Wetenschappen, wiens taak het was om  onderzoek te doen naar alle reeds bestaande en nog ontbrekende  factoren bij het onderzoek  naar de biologische effecten van blootstelling aan deze antennes laat zien dat de  onderzoekingen die er op dit moment beschikbaar geen adequate weergave zijn van de  blootstellingsrealiteiten.
Nader gespecificeerd constateren wij:

  1. De studies veronderstellen een enkelvoudige antenna en niet de typische rangschikking van 4 tot zes antennes ter plaatse, waardoor de blootstellingintensiteiten te laag worden ingeschat.
  2. Zij zijn niet verricht met betrekking tot het gewoonlijk uit veelvoudige elementen samengestelde antennebasisstation, waardoor geen rekening wordt gehouden met de blootstelling aan veelvoudige frequenties.
  3. Er ontbreken modellen die de verschillende stralingshoogten in kaart brengen voor mannen, vrouwen en kinderen van verschillende leeftijdsgroepen en die gebruikt kunnen worden bij de karakterisering van Specifieke Absorptie Ratio (SAR) verdelingen voor blootstelling aan mobiele telefoons, draadloze PC’s en basisstations.
  4. Zij houden geen rekening met de absorptie-effecten van blootstelling aan de vele verschillende radiofrequentie uitzendende apparaten waaraan de bevolking vaak gelijktijdig wordt blootgesteld.  Er is nu sprake van een zeer dringende behoefte aan een federale onderzoeksstrategie om deze zeer ernstige ontoereikendheden in de wetenschap waarop onze regering haar gezondheidsbeleid baseert aan te pakken.”

Janet Newton – President van The EMR Policy Institute, http://www.emrpolicy.org/

 

• We zijn gedwongen om het bestaan te erkennen van niet-thermische effecten van elektromagnetische velden op levende materie

“De zogenaamde Resolutie van Venetië, die door de Internationale Commissie voor Elektromagnetische Veiligheid (ICEMS) is aangenomen op 6 juni 2008 en die nu door bijna 50 wetenschappers is ondertekend die peer reviewed onderzoek hebben gedaan zegt o.a.: “We zijn gedwongen om het bestaan te erkennen van niet-thermische effecten van elektromagnetische velden op levende materie, die  op ieder niveau van onderzoek – van moleculair tot epidemiologisch – lijken plaats te vinden. Het recente epidemiologische bewijsmateriaal  is sterker dan te voren. We erkennen het groeiende volksgezondheidsprobleem van elektrohypersensitiviteit. Wij doen een krachtige aanbeveling om het gebruik van mobiele telefoons door kinderen en teenagers te beperken en wij doen een beroep op de regeringen om het Voorzorgsprincipe als een tijdelijke maatregel toe te passen terwijl meer relevante biologische blootstellingsstandaards worden ontwikkeld.”

Prof. Livio Giuliani, PhD – Woordvoerder, Internationale Commissie voor Elektromagnetische Veiligheid (www.icems.eu) Adviserend directeur, Italiaans Nationaal Instituut voor de bescherming en veiligheid van arbeiders, Oost-Venetie en Zuid-Tirol; Professor aan de School voor Biochemie aan de Universiteit van Camerino, Italie.

 

• Er zijn uit het verleden veel voorbeelden bekend waar men faalde het voorzorgsbeginsel toe te passen, die geresulteerd hebben in onomkeerbare schade aan de gezondheid

“Er zijn uit het verleden veel voorbeelden bekend waar men faalde het voorzorgsbeginsel toe te passen, die geresulteerd hebben in onomkeerbare schade aan de gezondheid en het milieu. We mogen aannemen dat passende voorzorg en proportionele acties die nu genomen worden om de plausibele en potentieel ernstige bedreigingen voor de gezondheid door elektromagnetische velden te vermijden vanuit de toekomstperspectieven als oordeelkundig en wijs worden gezien.”

Professor Jacqueline McGlade – Executive Director, Europees Milieu Agentschap. Adviseur voor landen die behoren tot de Europese Unie onder auspicien van de Europese Commissie

 

geen wifi op school• Dit gigantische experiment op onze kinderen en kleinkinderen zou kunnen resulteren in massieve beschadiging van geest en lichaam met het potentieel om een ramp van ongekende omvang te weeg te brengen

”Claims dat mobiele telefoons geen gezondheidsgevaren met zich meebrengen, worden uitsluitend ondersteund door de veiligheidstandaards van Specifieke Absorptie Ratio (SAR) limieten die enkele tientallen jaren geleden zijn opgesteld door de telecommunicatie-industrie en gebaseerd zijn op studies die zij (zelf) hebben gefinancierd. Zij hebben de foutieve veronderstelling gemaakt dat de enige schade die  zou kunnen voorkomen uit de radiofrequentie-emissies van een mobiele telefoon zou resulteren uit een opwarmings- of verhittingshandeling, omdat niet-thermische velden geen biologische effecten zouden kunnen hebben.  Wijlen Dr. Ross Adey heeft deze stelling drie decennia geleden al ontkracht door aan te tonen dat sterk op elkaar gelijkende radiofrequentievelden met bepaalde drager- en modulatiefrequenties die onvoldoende energie bezaten om enige warmte te produceren toch de vrijlating van calciumionen uit cellen konden veroorzaken. Sindsdien hebben talrijke onderzoeksrapporten bevestigd dat niet-thermische velden van mobiele telefoons, zendmasten, hoogspanningskabels en andere door mensen gemaakte bronnen een significante invloed kunnen hebben op de verschillende weefsels en fysiologische functies.”

“Wij worden voortdurend gebaad in een toenemende zee van straling tengevolge van blootstelling zoals boven beschreven, alsmede door de straling van elektrische apparaten, computers, Bluetoothtoepassingen, WIFI-installaties en door meer dan 2000 communicatiesatellieten in de ruimte rond de aarde  die overvloedig signalen op ons neer laten regenen voor onze GPS-ontvangers. Nieuwe WiMax-transmittors op zendmasten die een bereik hebben van twee vierkante mijl in vergelijking met de 300 voet van Wi-Fi zullen het hart van Amerika weldra veranderen in een grote hotspot. Kinderen worden het meest ernstig getroffen omdat hun hersenen zich nog ontwikkelen en hun schedels dunner zijn.  Een telefoongesprek van twee minuten kan de hersenfunctie bij een kind al veranderen waarna deze verandering een uur lang aanhoudt, wat de reden is dat andere landen verkoop onder de 18 stoppen of het gebruik van mobieltjes onder de 18 jaar ontmoedigen. In contrast hiermee is dit segment van de bevolking nu doel van een 2 miljard dollar kostende reclamecampagne, die tweens (kinderen tussen 8 en 12 jaar oud) als de nieuwe grote markt ziet voor de mobiele telefoon. Firefly en Barbie mobieltjes worden gepromoot voor kinderen van 6 tot 8 jaar oud.”

“Er  wordt over het algemeen niet beseft dat er een cumulatief effect optreedt en dat praten via een mobiele telefoon gedurende slechts één uur per dag de straling kan laten oplopen tot 10.000 watt. Dat is 10 keer meer straling dan  het gevolg is van het steken van je hoofd in een magnetron! Zwangere vrouwen lopen waarschijnlijk ook grotere risico’s . Dit inzicht is gebaseerd op een studie die laat zien dat kinderen die werden geboren bij moeders die tijdens de zwangerschap slecht 2 of 3 keer een mobiele telefoon hadden gebruikt, een dramatische toename lieten zien van hyperactiviteit en andere gedrags- en emotionele problemen. En voor de kinderen die reeds vanaf 7 jaar een mobiele telefoon hadden gebruikt, was het percentage gedragsproblemen 80% hoger.  Of ontogenie (embryonale ontwikkeling) een recapitulatie is van fylogenie is betwistbaar, maar het is duidelijk dat lagere levensvormen ook veel sensitiever zijn. Als je de positieve elektroden van een 1.5 Volt batterij  in de Pacifische oceaan bij San Francisco houdt  en de negatieve pool bij Diego, kunnen haaien in het gebied tussen deze steden het elektrische veld van slechts een paar miljardste volt detecteren. Er is ook geïmpliceerd dat EMF velden betrokken zijn bij de recente massale en mysterieuze verdwijning van honingbijkoloniën, welke van essentieel belang zijn voor de bestuiving van meer dan 90% van de gewassen. Zoals Albert Einstein reeds waarschuwde: “Als de honingbij van de oppervlakte van de aarde zou verdwijnen, dan zou de mens nog maar vier jaar te leven hebben.”

“Tenslotte moeten we vaststellen dat alle leven op aarde zich heeft ontwikkeld onder de invloed van solaire straling en van geomagnetische krachten waaraan we geleerd hebben ons aan te passen en waarvan we zelfs in enkele gevallen geleerd hebben gebruik te maken.  De gezondheid van alle levende systemen (in oplopend volgorde van een cel, weefsel, orgaan of persoon, gezin, organisatie of land, is afhankelijk van goede communicatie – zowel intern als met de omringende, uiterlijke omgeving. Alle communicatie in het lichaam vindt uiteindelijke plaats via heel subtiele uitwisseling van elektromagnetische signalen tussen de cellen, een proces dat nu verstoord wordt door kunstmatige elektroverontreiniging waarvoor we geen tijd hebben gehad om ons er aan te passen. Zoals Alvin Toffler in Toekomstshock heeft benadrukt brengt te veel verandering in een te korte tijdsperiode ernstige (chronische)stress te weeg tengevolge van het falen van het aanpassingsvermogen. Het kan enkele tientallen jaren duren voordat de nadelige gevolgen van elektrosmog vastgesteld kunnen worden, hoewel sommige gevolgen, zoals carcinogeniteit, al te voorschijn beginnen te komen. Dit gigantische experiment op onze kinderen en kleinkinderen zou kunnen resulteren in massieve beschadiging van geest en lichaam met het potentieel om een ramp van ongekende omvang te weeg te brengen, tenzij de juiste tegen voorzorgmaatregelen onmiddellijk worden geïmplementeerd.  Tegelijkertijd moeten we erkennen dat er van nieuwe elektromagnetische therapieën is aangetoond dat ze gunstige effecten hebben op stressgerelateerde klachten , die reiken van angst, depressie en slapeloosheid tot  artritis, migraine en spanningshoofdpijn. Zoals is aangetoond door bio/elektromagnetisch medisch onderzoek, zijn deze therapieën waarschijnlijk ook veel veiliger en effectiever dan medicijnen. Daarom moeten we ook vermijden het kind met het badwater weg te gooien.”

Prof. Paul J. Rosch, MD – Professor voor klinische medische wetenschap en psychiatrie, Medisch College van New York; Ere vice-president van de Internationale Associatie voor Stress Management; Diplomaat, Nationaal Bestuur van Medische Onderzoekers; Vol lid van de Russische Academie voor Medische wetenschappen; Lid van het Koninklijk Medisch Genootschap; Emeritus lid van het Bio-elektromagnetisch Genootschap.

 

• De fatale leugen van het Antennebureau in dienst van het Ministerie van EZ

“Waarom wordt het voorzorgsprincipe bij antenneplaatsing niet gehanteerd?

Het voorzorgsprincipe is een principe uit de Europese milieuwetgeving en geldt ook in Nederland. Het voorzorgsprincipe moet worden toegepast als er sterke aanwijzingen zijn dat een ingreep (in dit geval het plaatsen van antenne-installaties) ernstige effecten heeft op het milieu of onze gezondheid, ook al is er sprake van wetenschappelijke onzekerheid. Er zijn geen aanwijzingen dat er door antenne-installaties ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden, zolang de blootstellingslimieten niet worden overschreden. Dit is de reden dat het voorzorgsprincipe bij antenne-installaties niet gehanteerd wordt.”

bron: website Antennebureau
Het Antennebureau is gewoon een administratief onderdeel van Economische Zaken en wordt hoe bizar dit ook is vaak aangehaald als medische autoriteit in de stralingdiscussie, zelf door de GGD, ook al heeft het Antennebureau geen enkele medische bevoegdheid.

 

• Nog wat volstrekt onbegrijpelijke Antennebureau ondersteunende patstellingen…

KWF (Koningin Wilhelmina Fonds) 

”Regelmatig duiken berichten in de media op dat mensen die in de buurt wonen van hoogspanningsmasten, GSM- of UMTS-masten een verhoogd risico op kanker hebben. Op dit moment bestaat er echter geen wetenschappelijk bewijs voor een oorzakelijk verband tussen de straling die van deze masten afkomstig is en een groter risico op kanker. “

[N.B. de hoogspanningsmasten zijn inmiddels erkend als een risico door de Gezondheidsraad.]

Gezondheidsraad 

“Geconcludeerd wordt dat geen enkel kwalitatief hoogwaardig onderzoek tot op heden wijst op gezondheidsproblemen door blootstelling aan radiofrequente velden in de woonomgeving (meestal afkomstig van mobiele telefoniesystemen of draadloze computernetwerken).”

GGD  

“Rond antennes voor mobiele telefonie (GSM, UMTS) is continu een RF-EM-veld aanwezig met een relatief geringe sterkte. Sommige mensen zijn ervan overtuigd dat hun gezondheidsproblemen worden veroorzaakt door deze antennes. Zij hebben zeer uiteenlopende gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieverlies.Onderzoek heeft niet aangetoond dat de RF-EM-velden afkomstig van antennes deze gezondheidseffecten kunnen veroorzaken.

Over lange termijn gezondheidseffecten (zoals kanker) van het wonen in een RF-EM-veld afkomstig van een antenne voor mobiele telefonie weten we niet zo veel, omdat die antennes er pas relatief kort zijn. De sterkte van deze velden is in het algemeen zo laag dat gezondheidsproblemen niet worden verwacht. Uit onderzoek naar effecten van andere bronnen van radiogolven (zoals radio en tv zenders) blijkt geen verhoogde kans op lange termijn gezondheidseffecten zoals kanker.”

RIVM

Met onze brief van 11 april 2005 (Kamerstuk 27 561, nr. 23) hebben wij u geïnformeerd over het onderwerp antennes en gezondheid. In deze brief schetsten wij de maatschappelijke context – met name de toegenomen onrust over de mogelijke schadelijke gezondheidseffecten van mobiele communicatie – en onze reactie daarop. Wij gaven aan serieus en nuchter met deze problematiek om te gaan en concludeerden dat er geen reden was om het Antennebeleid bij te stellen. Wij staan nog steeds volledig achter deze conclusie.